Tytuł projektu: "„Dotacja na kapitał obrotowy dla FUTURE I PHUR Czesław Dopieralski”
Projekt realizowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

Cel projektu: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Beneficjent: "FUTURE I" P.H.U.R. Czesław Dopieralski

Całkowity koszt realizacji Projektu: 263.931,24 zł

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych: 263.931,24 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 263.931,24 zł

Okres realizacji: 1.07.2020 – 30.09.2020Tytuł projektu: "Zakup specjalistycznych maszyn z adaptacją i modernizacją obiektów budowlanych"

Beneficjent: "FUTURE I" P.H.U.R. Czesław Dopieralski

Wartość projektu: 2.204.576,00 PLN

Wartość dofinansowania: 750.000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

[Powrót]
Copyright 2010 FUTURE I P.H.U.R
Projekt i realizacja Grupa Terrabit Janusz Hess - www.drukarnia.infopres.pl